Längre projektbeskrivning

 
Projektnamn: Öppna lärresurser för global rättvisa och hållbar utveckling – folkhögskolan som arena och aktör.

 

Mål

• Öppna lärresurser om aktuella globala frågor finns tillgängliga på pedagogiska resurser

• Kompetensen inom nätverket Folkhögskolor utan gränser att producera och sprida webbsända föreläsningar ska öka

• Kompetensen inom nätverket att skapa interaktivitet kring webbsända föreläsningar ska öka

• Samarbetet mellan folkhögskolor inom nätverket för att utveckla gemensamma flexibla lärresurser ska öka

• Möjligheter för alla folkhögskolor och studieförbund långt från storstadsregionerna att ta del av kvalificerade föreläsningar om aktuella internationella frågor och lära mer ska öka

Projektet kommer att producera sex webbsända tematiska föreläsningar om aktuella internationella frågor som demokratirörelsen i Nordafrika, finanskrisen, miljötoppmötet i Rio, segregation i storstädernas förorter etc där vi prövar olika former av interaktivitet. Erfarenheterna sammanfattas i en metodhandledning om hur man kan producera interaktiva föreläsningar via webben. Materialet samlas på Pedagogiska Resurser där varje föreläsningstema kompletteras med andra utvalda lärresurser.

Det flexibla lärandet ger stora möjligheter för folkhögskolor, som geografiskt ligger långt ifrån varandra, att tillsammans utveckla gemensamma lärresurser. Idag görs det i mycket begränsad utsträckning. Det finns en stor potential till kvalitetshöjning i studiearbetet genom samarbete mellan de skolor som har linjer med internationell inriktning. Dessa har en stor drivkraft att utveckla sina möjligheter att själva ta del av vad som händer på den globala arenan, att kunna sprida information och bilda opinion om globala rättvisefrågor i Sverige samt att kunna utveckla redskap att delta i det globala samtalet.

Projektet syftar till att

• utveckla högkvalitativa digitala lärresurser till skolorna

• ge gemensamma erfarenheter för de medverkande skolorna om hur man kan samarbeta kring webbsända föreläsningar, skapa interaktivitet och samarbete och utveckla flexibla lärresurser.

• skapa öppna lärresurser om internationella frågor av hög kvalitet, samt

• lägga en grund för fortsatt samarbete och utveckling av flexibla lärresurser om internationella frågor

Det långsiktiga målet är att skapa en folkhögskolegemensam digital offentlighet för aktuella samhällsfrågor.

Syfte

Det flexibla lärandet ger stora   möjligheter för folkhögskolor, som geografiskt ligger långt ifrån varandra,   att tillsammans utveckla gemensamma lärresurser. Idag görs det i mycket   begränsad utsträckning. Det finns en stor potential till kvalitetshöjning i   studiearbetet genom samarbete mellan de skolor som har linjer med   internationell inriktning. Dessa har en stor drivkraft att utveckla sina   möjligheter att själva ta del av vad som händer på den globala arenan, att   kunna sprida information och bilda opinion om globala rättvisefrågor i   Sverige samt att kunna utveckla redskap att delta i det globala samtalet.

Det långsiktiga målet är att skapa   en folkhögskolegemensam digital offentlighet för aktuella samhällsfrågor.

Målgrupp

Den primära målgruppen är lärare   och deltagare på folkhögskolor inom nätverket “Folkhögskolor utan gränser”.   Skolor som kommer att medverka förutom Röda Korset är Valla folkhögkola,   Färnebo folkhögskola, Glokala folkhögskolan, Sörängens folkhögskola, Vimmerby   folkhögskola och Biskops Arnö. Fler skolor kan komma till, totalt räknar vi   med cirka 500 personer. FOLAC kommer att följa projektet och sprida   information till alla 150 folkhögskolorna. Genom publiceringen på pedagogiska   resurser blir materialet tillgängligt för studieförbund, föreningar som   arbetar med internationella frågor och allmänheten i stort. 

Projektbeskrivning

Röda korsets folkhögskola utser en   projektledare som deltar i Folkbildningsrådets introduktions- och   avstämningsmöten, projektledarnätverk, dokumentations och spridningsinsatser.

Projektledaren bildar en   referensgrupp med representanter för de medverkande skolorna från nätverket   “Folkhögskolor utan Gränser” och FOLAC. Referensgruppen träffas i   januari och kommunicerar sedan via webbvideo och First Class konferens.   Referensgruppen träffas också till ett avslutande möte i december 2012

Projektet producerar minst sex   interaktiva webbsända föreläsningar om aktuella internationella frågor, tre   under våren och tre under hösten. Referensgruppen bestämmer var   föreläsningarna ska produceras. Till varje föreläsning skapas en temasida på   Pedagogiska Resurser. Där publiceras föreläsningen i efterhand tillsammans   med kompletterande material och metoddiskussioner. Vid varje webbsänt   föreläsningstillfälle prövas olika former av interaktivitet. Dels sådana som   är knutna till folkbildningsnätet som First Class, SM folkbildning och   webbvideo och dels öppna verktyg som twitterflöden och facebook sidor.   Föreläsningarna kan webbsända med hjälp av Bambuser men även andra verktyg   kommer att prövas.

Temasidorna på pedagogiska resurser   skapas inför varje föreläsning och byggs succesivt ut. På temasidorna kommer   det att finnas:

Föreläsningen i sin helhet

En redigerad och förkortad   föreläsning som också görs tillgänglig på youtube

En kort intervju med föreläsaren

Kompletterande filmklipp,   radioprogram, bilder, texter och länkar

Erfarenheterna av att producera de   webbsända föreläsningarna och skapa interaktivitet dokumenteras kontinuerligt   av projektledaren och referensgruppen och resulterar i en metodhandledning   anpassad till folkhögskolornas behov.

Genomförande

Vi har själva stor ämneskompetens   om internatonella frågor, om pedagogiskt utvecklingsarbete, om filmning och   redigering.Vi behöver ta in kompetens om   webbsändning och olika verktyg för interaktivitet. Vi behöver också anlita välkända   föreläsare kring projektets teman.

Plan för hur erfarenheter från projektet ska integreras i den ordinarie verksamheten

Projektledaren och medlemmarna i   referensgrupen kommer att implementera erfarenheterna från projektet på sina   skolor. FOLAC komer att verka för ett fortsatt folkhögskolesamarbete kring webbsända föreläsningar grundat på projektets erfarenheter.

Tidigare erfarenheter av flexibelt lärande och målgruppen

Röda Korset är en del av Nätverket   Folkhögskolor utan Gränser. Därigenom har skolan påbörjat ett närmande till   andra skolor för ett utbyte av erfarenheter liksom en ökad förmåga att se hur   vi kan komplettera och förstärka varandra. Skolan har en mångårig erfarenhet   digitala medier, främst genom sin dokumentärfilms kurs. Skolan har också   erfarenhet från studioinspelning och hur sändning över kabel tv nätet går   till. 

Hur kvalitetssäkras projektet?

Projektledaren deltar i Folkbildningsrådets   gemensamma aktiviteter. Tillsammans med referensgruppen upprättas en   projektplan i januari med tydlig ansvarsfördelning och tidsangivelser. Projektledaren   ansvarar för att projektplanen följs. Den följs upp genom kontinuerliga möten   i referensgruppen där också FOLAC deltar.

FOLAC får i uppdrag av Röda korset   att ansvara för att en utvärdering av projektet genomförs enligt följande   plan:

Referensgruppen gör vid varje möte en kontinuerlig   formativ, framåtsyftande utvärdering utifrån de erfarenheter man gör vid   genomförda webbsändningar och utifrån ett antal kriterier som referensgruppen   tar fram vid det första referensgruppmötet. Syftet med den formativa   utvärderingen är att utveckla redskap och kompetens utifrån mål och syfte för   projektet. Resultatet av utvärderingen följs upp och tas tillvara i det   fortsatta arbetet med webbsändningar och metodhandledning.

I slutfasen av projektet görs en   summativ utvärdering, även den utifrån mål och syfte, med hjälp av de   utvärderingar som gjorts kontinuerligt under projektiden och en enkät som   skickas ut till de skolor som deltagit i projektet (se målgrupp). Denna   utvärdering redovisas i slutrapporten.